Povinné zmluvné poistenie

Uzatvorili ste povinné zmluvné poistenie auta, no nie ste spokojný so službami poisťovne, výškou poistného? Poistnú zmluvu môžete podľa Občianskeho zákonníka vypovedať. Výpoveď poistenia musí byť však písomná a podaná poisťovni v stanovenom čase.

Kto a ako môže poistnú zmluvu vypovedať?

Poistnú zmluvu môže vypovedať vždy len poistník, prípadne ním poverená osoba, ktorej bola udelená plná moc. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné odovzdať príslušnej poisťovni v písomnej forme, a to buď doporučenou poštou alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne.

Aké doklady sú k výpovedi poistenia potrebné doložiť?

V závislosti od druhu vypovedaného poistenia a konkrétneho dôvodu vypovedania zmluvy môže poisťovňa od poistníka požadovať predloženie určitých dokumentov. Pri povinnom zmluvnom poistení, ktoré je vypovedané inak ako k výročiu zmluvy, je vždy nutné priložiť kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť výpovede. Môže ísť napríklad o kúpno-predajnú zmluvu, príp. kópiu veľkého technického preukazu s menom nového majiteľa (predaj vozidla), protokol o ekologickej likvidácii vozidla alebo potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie (vyradenie alebo zošrotovanie vozidla) alebo protokol od Polície SR, dokazujúci odcudzenie vozidla.

Na čo po výpovedi poistenia nezabúdať?

V prípade, že ste výpoveď poistnej zmluvy zaslali inokedy ako k jej výročiu, nezabudnite poisťovňu požiadať o vrátenie zvyšku poistného. Keďže ste poistné platili na celé poistné obdobie a poistenie ste predbežne zrušili, podľa zákonom a poisťovňou stanovených podmienok, máte na zvyšok sumy poistného nárok. Opäť platí, že žiadosť o vrátenie poistného je potrebné doručiť alebo odovzdať v písomnej forme na príslušnej pobočke poisťovne. Do žiadosti je potrebné uviesť vaše kontaktné údaje, číslo zmluvy a číslo účtu, na ktorý si želáte vrátiť poistné. Pri povinnom zmluvnom poistení je ešte potrebné vyžiadať si od poisťovne potvrdenie o bezškodovom priebehu. Keďže mnohé poisťovne pri uzatváraní PZP požadujú údaj o počte rokov bez nehody k výpočtu poistného a tiež právoplatný doklad, je viac ako isté, že ho budete skôr či neskôr potrebovať. Chcete vedieť viac?

Napíšte nám vaše telefónne číslo a preferovaný čas kontaktu a my vám zavoláme späť